STE(A)M и LEGO® Education

Повече за комплектите LEGO® Education

 • Комплектите и материалите LEGO® Education разпалват интереса на деца и младежи към наука, технология, инженерство, изкуства и математика (STEAM).

 • Те могат да се прилагат успешно в учебните занятия от предучилищно до висше образование и са базирани на LEGO® Education системата за учене чрез игра с подходящи за учебната програма материали и електронни ресурси.

 • Образователните решения на LEGO® Education изграждат у децата увереност, стимулират любопитството, разпалват страстта към ученето и подобряват езиковата култура и грамотност, както и социалните умения.

 • Учениците правят своите първи стъпки в STEM/STEAM дисциплините, като се запознават с основите на програмирането, изграждат умения за решаване на проблеми, като в същото време това подпомага когнитивното им развитие.

 • Образователните решения на LEGO® Education събират в себе си методика, учебно съдържание, и възможности за учене чрез правене и учене чрез игра.

Как решенията LEGO Education се превръщат в иновации?"

 • Изграждане на междупредметни връзки от различни образователни направления и обединението им около общи теми от реалния живот;

 • Приложение на методи на преподаване и учене базирани на правене и преживявания, което води до значително покачване на мотивацията, самостоятелността и ангажираността на учениците в учебния процес;

 • Въвеждане на проектно-базирано обучение - учениците решават конкретни практически проблеми, развивайки ключови умения за 21 век;

 • Систематично внедряване на социално-емоционално учене в образователния процес чрез интегрирани в програмата методи, дейности и съдържание;

 • Изграждане и практическо приложение на знанията и уменията на учениците в STEM дисциплините, включително "Компютърно моделиране", "Информационни технологии", "Технологии и предприемачество", при едновременно развиване на техните социално-емоционални и езикови умения.


Научете повече за LEGO® Education

LEGO® Education решенията развиват у учениците умения и компетенции за:

 • Критично мислене, работа в екип, проектно базирано обучение, изграждане на увереност

 • Развиване на базови умения в програмирането

 • Ангажиране на учениците с наука, разглеждане на STEAM дисциплините и ролята им в реалния живот, междупредметни връзки

 • Подготовка на учениците за следващата степен в образованието им и за професионалното им развитие в предизвикателствата на бъдещето.

 • Надграждане на умения в програмирането в Scratch-базирана среда и възможност за програмиране с Python

 • Ангажиране на учениците в науката; разглеждане на STEAM дисциплините, ролята им в реалния живот; събиране, обработване и споделяне на информация; работа с променливи; облачни технологии; дизайн и конструиране по задание.

 • Проектиране и конструиране на програмируеми роботи, с чиято помощ се анализират и разрешават STEAM проблеми;

 • Работа с и разбиране на принципи на действие на устройства приемащи и обработващи информация;

 • Формулиране и проверка на хипотези.

LEGO® Education предоствя пълен образователен пакет, който включва методика, учебно съдържание и инструменти и решения за работа в учебна среда.

РОБОТИКА И ПРОГРАМИРАНЕ

СОЦИАЛНО И ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

МЕХАНИКА

Изграждане на STEM център