Модел 1:1

към cct.bg -> към learning1to1.bg ->

Какво представлява моделът 1:1?

През последните години моделът 1:1 (“Едно към едно”) се утвърждава като най-напредничавата организация на учебния процес в България, при която всеки ученик и учител работи с лично електронно устройство в класната стая и извън нея.


По подобен модел са създадени иновативни училища по света - в САЩ, Нидерландия, Финландия, Швеция и други страни. Стотици общини в тези държави вече са направили модела стандарт за образователните си организации.


Моделът предполага използването на дигиталните технологии като ресурс и е предпоставка за значителни промени в учебния процес:

 • Технологиите позволяват учене извън рамките на класната стая и учебния час. Учениците имат постоянен достъп до информация и електронни учебни ресурси и възможност за самостоятелно учене и учене в сътрудничество.

 • Технологиите дават възможност за персонализиране на обучението и създаване на преживявания, които са по-мотивиращи и по-ангажиращи за учениците.

 • Технологиите позволяват организирането на обучение около реални ситуации и учене, базирано на проекти.

Как моделът 1:1 (устройство за всеки ученик) се превръща в иновация?

 • учениците създават продукти, в които се използват знанията и уменията им от различните учебни предмети;

 • те прекарват времето си пред екрана по смислен начин и овладяват най-съвременни дигитални инструменти;

 • работят в сигурна среда, физически и онлайн;

 • планират учебните занятия съвместно.

Към 2022 г. в България:

 • 50 училища вече въвеждат модела 1:1;

 • по модела работят 150 паралелки и

 • приблизително 4000 ученици.

Още 100 паралелки са в различна степен на подготовка.

През април 2020 г. Министерството на образованието и науката възложи на екип, воден от проф. Галин Цоков от Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да изследва модела в 7 училища. В рамките на изследването бяха анкетирани общо 854 участника, като някои от основните изводи в него са:

 • Моделът 1:1 променя ролята на учителя и той се превръща в мотиватор и ментор на учениците, а не е само транслатор на знания;

 • Самите ученици се превръщат в дизайнери на ресурсите за обучение и създават ново съдържание;

 • Вследствие на модела се променя методът на оценяване на учениците от нормативен към формативен;

 • Мотивацията за учене се повишава чрез промяната на образователната среда, дизайна на процеса на обучение и смисленото използване на ИТ;

 • Успехът на учениците се повишава;

 • 1:1 акцентира върху компетентностно-базираното образование;

 • Моделът прави възможно паралелното използване на различни форми на обучение и широкото навлизане на виртуалното обучение;

 • Моделът е подкрепен от родителите на ученици в паралелки 1:1.

Как се прави 1:1 накратко:

 1. Необходимо е училището да има и използва смислено облачна технология;

Ако вашето училище не разполага с такава - препоръчваме ви тази година да иновирате с "Училище в облака"

 1. Всеки учител и ученик трябва да разполага с персонален служебен профил;

 2. екип от добре обучени учители, които ще работят с паралелките, в които се въвежда моделът;

 3. осигуряване на устройства (за учители и ученици);

 4. планиране на учебните дейности от страна на учителите;

 5. промяна на физическата среда в училище.

Какво мислят родителите?

Четете в статията: https://classroomtech.bg/roditeli-podkrepiha-1kym1/

Цяла паралелка от пловдивската ЕГ Иван Вазов ще учи с Chromebook.mp4

Репортажът на БНТ по случай 24 май 2020 г. беше изграден около цялостната трансформация на учебния процес в ЕГ “Иван Вазов”, гр. Пловдив, първото публично училище, което работи по модела 1:1 и първото Google референтно училище.