ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

към cct.bg ->

Google Workspace за образованието

Облачната платформа Google Workspace for Education дава значителни възможности за иновации в образованието - както по отношение на методите на преподаване и оценяване, така и за управлението на административните процеси и общуването с родителите.

Google Workspace за образованието е безплатна облачна платформа и се използва от над 500 училища в България. Ресурсите и инструментите на платформата са широко приложими и могат да бъдат използвани за организация на обучение и учебен процес, подпомогнати от дигитални технологии.

Когато облачната платформа е активирана на собствен домейн на организацията, тя осигурява хранилище за документи и учебно съдържание, гарантирана защита на поверителна информация и условия за етичната работа с лични данни на ученици, учители и родители. Те позволяват създаването на електронни профили в домейна на организацията (от типа име@организация.edu - напр. ivanka.ivanova@ou-sitnyakovo.edu).

Чрез Google Workspace потребителите имат достъп от всяко устройство, по всяко време, до всички свои документи, презентации, проекти. В контекста на училището това включва тестове, учебни задания, домашни работи и др.

Google Workspace безплатно за училището!

Как Google Workspace за образованието се превръща в иновация?

 • По-бързи административни процеси.

 • Цялата информация е собственост на организацията.

 • Учителите имат нови дейности в класната стая (задачи, домашна работа, обратна връзка към учениците). и получават автоматичен седмичен доклад за работата и задачите на учениците;

 • Родителите получават достъп до информация, свързана с тяхното дете;

 • Развива идентичност и умения на XXI век.

Проведени уебинари:

 1. Облачна платформа G Suite - как да започнем?

2. Управление на училище в облака с G Suite за образованието от Google

3. "Моделът 1:1 и проектно базирано обучение в облака"

Проучване "Училище в облака: Внедряване на облачни технологии в град Пловдив и ролята на общинската подкрепа"

To изследва нагласите на директори и учители, чиито училища внедряват G Suite за образованието. Целта е да се предоставят насоки и да се очертаят конкретни стъпки за училища, които желаят да въведат облачна платформа за образованието.

Какви решения предлагат облачните технологии за училище?

 • Освен че допринася за издигане на професионалния авторитет на педагогическите и административни кадри, които няма да ползват своите лични имейл-адреси за служебни цели, профилът в училищния облак дава възможност за достъп до създаденото от потребителя и до споделеното с него електронно съдържание навсякъде, по всяко време и от всякакво устройство, стига то да е свързано с интернет.

 • Облачните платформи за образованието са безплатни и предлагат много по-добри нива на защита и функционалност, в сравнение с електронните профили в публичен домейн.

 • В добавка към пълния набор приложения за работа с текст и данни (аналогични на най-широко използваните компютърни програми), облачните приложения включват календар, апликация за обмен на кратки съобщения, за създаване на тестове, виртуални класни стаи и много други инструменти, които бързо се превръщат в незаменим помощник на педагогическите и административни кадри в професионалната им работа.

 • Технологичното решение отговаря и на нуждите на учители и възпитатели от повече време за креативна работа по учебното съдържание и създава отлични условия за екипна работа между учители и ученици, между училищното ръководство и Регионалните управления на образованието, както и други възможности за добра комуникация.

Кратко видео как се използва Google Classroom на G Suite за образованието

Облачната платформа G Suite за училищната администрация

Често срещани проблеми в организацията на учебната дейност

 • Тежки административни процеси, които забавят образователните дейности.

 • Слабо и непродуктивно общуване между съществуващите страни - учители с учители, директори, ученици, родители, бизнес и други организации.

 • Бавен хартиен документооборот, който не предоставя на адресатите информацията във функционален вид.

 • Ограничени възможности за съхранение на електронна информация на сигурно място с бърз достъп до нея.

 • Несъвместимост и несвързаност между технологичните ресурси - софтуери, хардуери, умения, електронни профили, платформи, съдържание; затруднено управление на оборудването в училище.

 • Липса на електронно учебно съдържание, достъпно на едно място;

 • Училищата не споделят помежду си добри практики и опит, особено при внедряването на технологии;

 • Учителите не могат да контролират използването на мобилни устройства за онлайн игри, чат и и други приложения, които не са свързани с учебния процес.

Възможни иновации чрез въвеждане на Google workspace:

 • Организация на качествено обучение от разстояния - от А до Я;

 • Разпространение на документи без необходимост от печат или изтегляне на личния компютър;

 • Организиране на събития, съобразени с календарите на участниците, и своевременното им информиране;

 • Вътрешна и външна комуникация, пълна мобилност;

 • Процедури и занятия БЕЗ хартия

 • Сигурно място за съхранение на информация и пълни права над нея;

 • Облекчен обмен на информация между училищното ръководство и учителите, учениците и родителите;

 • Осигуряване на единен и прост достъп до документация и електронно учебно съдържание;

 • Развиване на умения в използването на дигитални устройства от учениците с образователна цел;

 • Контрол на устройствата за онлайн игри, чат-разговори и други приложения;

И още...

Внедряването на Google Workspace в училище създава условия за реализиране на допълнителни иновации като

 • въвеждане на образователен модел "Едно към едно" (1:1);

 • въвеждане на виртуална и добавена реалност в учебна среда;

 • проектно базирано обучение.

Къде може да се иновира?

 • Управление и организация на училището

 • Учебна среда

 • Методи на преподаване

 • Учебно съдържание


Необходими ресурси

 • Наличие на домейн, който е собственост на училището

 • Наличие на мотивиран екип, който да води промяната

Целеви групи на промяната

 • Педагогически и непедагогически специалисти в училището

 • Ученици

 • Родители

Изисквания към средата

 • Повсеместен достъп до интернет (вкл. възможност за достъп чрез личните устройства на учителите и учениците).

Необходими дейности за осъществяване на иновацията

 • Ако в училището все още няма активирана облачна платформа, първата стъпка касае избор на такава и активирането ѝ към домейн на училището.

 • Създаване на профили за ръководството, администрацията, учителите, както и на ученици в домейна на училището.

 • Проучване на готовността на педагогическия и непедагогическия персонал за работа в облачна платформа, планиране и провеждане на обучения на специалистите - съобразно техните умения и нужди.

 • Осигуряване на среда за лесен и бърз достъп до училищната документация, информация.

 • Определяне на правилата за достъп и споделяне на информация, създаване и прилагане на вътрешна нормативна уредба за работа в облака.

 • Постепенно заместване на хартиения документооборот и старите форми на обмен на информация с новите, определени с нормативната уредба.

Нещо много важно!

Интегрирана облачна платформа в цялото училище е решението, с което може да се обединят наличните технологии в училище - компютри, лаптопи, таблети, смартфони.